Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – www.sziababa.hu

Bevezetés
Honlapunk látogatásakor személyes adatainak kezelésére és felhasználására kerülhet sor. Fontos számunkra, hogy biztosítsuk felhasználóinkat ezek biztonságáról, ezért ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk a sziababa.hu adatkezelésének tudnivalóit.

 

 • Adatkezelő
  Jezsek Klaudia

  Bankszámlaszám: 10700732-66729990-51100005
  Képviselő: Jezsek Klaudia
  Telefonszáma: +36-30-644-67-12
  e-mail címe: info@sziababa.hu
 • Adatkezelés célja és jogalapja
  a) a honlap működéséhez elengedhetetlen információkhoz jutás („cookiek”) Lásd.: 5. pont
  b) a szerződések teljesítéséhez szükséges információk kezelése (képzési szerződésekhez kapcsolódó adatok, számla megírásához szükséges adatok, szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges adatok)
  Lásd: 6.,7., pontok.
 • Mik a személyes adatok?
  A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Tehát például a megrendelő neve, címe, e-mailcíme, telefonszáma és amennyiben ezek különböznek, a számlázási cím és név. A weblapunkon való látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból. Ezeket a technikai adatokat azonban csak weboldalunk működése érdekében használjuk fel, anonimizált formában. A látogatáskor keletkezett adatokat profilalkotásra nem használjuk fel, azaz nem vizsgáljuk internetezési szokásait. Analitikai eszközöket nem használunk.
 • Hogyan használjuk személyes adatait?
  Az adatkezelés kizárólag hozzájárulás után illetve törlési kérelemig( Info tv. 14.bek.) történik. Kizárólag a jogi kereteknek megfelelően, a szerződések megfelelő teljesítéséhez és a törvényi kötelezettségeinknek megfelelően használjuk adatait. Ezeknek megfelelően a teljesítéshez szükséges legkevesebb adatot gyűjtjük, és kizárólag ennek megfelelő ideig tároljuk.
 • Sütik/cookiek használata internetes látogatáskor:
  Weboldalunkon úgynevezett sütiket (cookies) használunk. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek elengedhetetlenek a honlap megfelelő, látogatóbarát működéséhez. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.
 • Kapcsolatfelvételi űrlapunk kitöltésekor és e-mail címünkre írt levélben megadott adatok
  Nevét, e-mail címét és üzenetét kizárólag addig tároljuk, amíg törlését nem kéri. Törlési igényét 7 napon belül teljesítjük.
 • Telefonon megadott adatok
  Telefonos egyeztetéskor megadott adatait (név, cím, telefonszám) kizárólag a megbeszélt szolgáltatás létrejöttéhez, a szóbeli megállapodás tárgyának végrehajtásához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk. Ezen adatokat törlési kérelemig tároljuk és nem adjuk tovább. Törlési kérelmét 7 munkanapon belül teljesítjük.
 • A tanácsadás során készült illetve a www.sziababa.hu oldal részére küldött fotókról
  Tanácsadásaink során minden esetben a szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével készül fotó, és írásbeli hozzájárulásával a törlési kérelemig tároljuk és használjuk (lsd. Hozzájáruló nyilatkozat fotók készítéséhez és felhasználásához). A www.sziababa.hu oldalnak küldött fotókat kizárólag írásbeli hozzájárulással használjuk. Ezeket nem továbbítjuk. Törlési kérelmét 7 munkanapon belül teljesítjük.
 • Az adatkezelés és tárolás biztonságáról
  Személyes adatait kizárólag mások számára nem elérhető helyen, jelszóval védett és lopásgátolt számítógépen, kizárólag az adatkezelő által hozzáférhetően a szolgáltató szerverén, illetve a papír alapon gyűjtötteket lezárt tárolóhelyen kezeljük és tároljuk.
  A személyes adatokkal kapcsolatba kerülő személyeket köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük.
  A www.sziababa.hu oldal a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 • Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai

Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

 

 • Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük az Ön kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen visszavonhatja egy, a www.sziababa.hu oldalon címzett üzenetben.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban Jezsek Klaudiához, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Jezsek Klaudia a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ha úgy véli, hogy a www.sziababa.hu oldalon adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt megindítható.

 

Adatvédelmi incidens esetén
Az adatvédelmi incidens “a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.” (GDPR rendelet)
13.1.) A www.sziababa.hu oldal legkésőbb 72 órán belül a tudomásszerzést követően jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak.
13.2.) az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
13.3.) az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.
13.4.) Nem kell értesíteni az érintettet ha:
a) ha az adatvédelmi incidens vélhetően nem jár kockázattal, akkor a bejelentés mellőzhető (például rossz címre érkezett küldemény, amennyiben az nem kerül felbontásra és visszakerül az adatkezelőhöz).
b) a www.sziababa.hu oldalon a megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);

 1. c) a www.sziababa.hu oldalon az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 2. d) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

www.sziababa.hu

Képviselő: Jezsek Klaudia / +36-30-644-67-12 / info@sziababa.hu

 

2020.szeptember 10-től érvényes visszavonásig érvényes